Els nostres serveis

 • Assessorament en matèria laboral i de Seguretat Social.
 • Assessorament en matèria de contractació i redacció o revisió de contractes.
 • Control de legalitat en matèria laboral en l'empresa.
 • Mediació i solució extrajudicial de conflictes laborals.
 • Redacció d'escrits i defensa judicial davant els jutjats i Tribunals en l'ordre Social.
 • Negociació de convenis col·lectius.
 • Reclamació i defensa front acomiadaments individuals.
 • Reclamació de salaris i expedient davant el Fons de Garantia Salarial (FOGASA)
 • Tramitació i defensa d'expedients de regulació d'ocupació (ERE), acomiadaments col·lectius o suspensions de contracte i reduccions de jornada temporals (ERTE).
 • Assessorament i defensa en conflictes col·lectius i vagues.
 • Assessorament i defensa sobre modificació de les condicions de treball, mobilitat funcional i geogràfica, tant individual com col·lectiva.
 • Actuacions davant la Inspecció de Treball.
 • Reclamacions i defensa per vulneració de drets fonamentals de les persones treballadores o situacions d'assetjament en el treball.
 • Reclamació d'indemnitzacions i altres prestacions derivades d'accident de treball. Sol·licitud de prestacions en matèria de Seguretat Social, en prestacions per desocupació, incapacitat, pensions d'invalidesa, viduïtat o jubilació. 
 • Tramitació i reclamació de grau de discapacitat. •
 • Reclamacions davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), l'Institut Social de la Marina (ISM), o el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).