Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT
A través del present avís, s'informa que les dades personals que es proporcionin a través
d'aquesta web seran tractats per Manuel Muñoz Coll, amb NIF 39711995B, amb
domicili i adreça postal en Passeig Misericòrdia, 5, 4-B 43205 Reus (Tarragona),
telèfon 877 445 566 i correu electrònic advocats@munozcoll.com (d'ara endavant, el
Prestador del Servei).
La finalitat del tractament de les dades que ens facilitin els usuaris és exclusivament
la de cursar la seva petició o consulta que realitzin a través del present lloc web i, en el seu cas
, si els usuaris expressament el consenten mitjançant la marcació de la casella
corresponent a peu del formulari de recollida de dades, remetre'ls informació sobre
les activitats del Prestador del Servei que puguin resultar del seu interès, per qualsevol
mitjà, inclosos mitjans electrònics. El consentiment prestat, que constitueix la base
jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol moment sense
que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva
retirada.
Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari
completar totes les dades requerides en el formulari de dades. En el cas de no
subministrar totes les dades estimades com a necessaris, el Prestador del Servei podrà,
depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï. Les dades
facilitades es conservaran fins que el moment en què els usuaris decideixin revocar el seu
consentiment al tractament.
Els usuaris hauran d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets
i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de
l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes,
incomplets o no actualitzats.
El Prestador del Servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades
personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les
mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració,
accés no autoritzat i altres riscos possibles.
Igualment, el Prestador del Servei es compromet al compliment de la seva obligació
de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les
mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.
El titular de les dades té dret a sol·licitar l'accés a ells, la seva rectificació o
supressió, així com a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix i a la
portabilitat de les seves dades, en els casos previstos en el Reglament General de Protecció
de Dades, dirigint una comunicació escrita a Manuel Muñoz Coll, en la següent
adreça postal Passeig Misericòrdia, 5, 4-B 43205 Reus (Tarragona), i/o electrònica
advocats@munozcoll.com en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari.
En cas que el Prestador del Servei prestés algun tipus de servei especial en el qual
determini unes previsions específiques diferents a aquestes, quant a la
protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades
per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas de discrepàncies.
El Prestador del Servei es reserva el dret a modificar la present política,
informant prèviament els usuaris dels canvis que en ella s'introdueixin.
Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades si estimen que els seus drets de protecció de dades han estat
vulnerats.